Saturday, 1 March 2014

Chief Ministers In India

Filled under:

Chief Ministers

State
Chief Minister

Andhra Pradesh

Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chhattisgarh
Delhi (NCT)
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu and Kashmir 
Jharkhand
Karnataka
Shri Siddaramaiah
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha
Puducherry (UT)
Punjab
Shri Parkash Singh Badal
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal

0 comments:

Post a Comment